Udostępnij

Loading

We wtorek 2 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu odbyło się podsumowanie wyników pracy funkcjonariuszy w roku 2020.

Z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne, które uniemożliwiły zorganizowanie odprawy rocznej z udziałem zaproszonych gości – władz samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji z powiatu wągrowieckiego, miała ona charakter inny niż zwykle.

Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu insp. Magdalena Sławińska wraz z zastępcą nadkom. Mikołajem Szydzikiem przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wągrowieckiego.

W 2020 roku wykrywalność ogólna we wszystkich kategoriach przestępstw wyniosła 83,7%, wszczęto 1162 postępowania przygotowawcze, stwierdzono 981 przestępstw. Ustalono 581 podejrzanych, z czego 23 ustalonych sprawców przestępstw to osoby nieletnie. Wniesiono 696 aktów oskarżenia. Wobec 34 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przestępstwa kryminalne mające podstawowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, stanowiły 66,9% popełnionych przestępstw. Odnotowano 656 przestępstw stwierdzonych, tj. o 51 mniej aniżeli w roku uprzednim. Wykrywalność wyniosła 83,3%.. W roku 2020 stwierdzono 34 przypadki uszkodzenia mienia, 6 przypadków rozboju, 72 kradzieże, 73 kradzieże z włamaniem, 12 przestępstw z kategorii bójka/pobicie, z terenu powiatu skradziono również 2 pojazdy. Nadto stwierdzono 183 przestępstwa gospodarcze i 3 przestępstwa korupcyjne.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2020 r. wszczęto 156 spraw poszukiwawczych z czego zrealizowanych zostało 119 zatrzymań osób, z tego 22 osoby zatrzymane zostały na podstawie wydanych listów gończych.

W 2020 r. policjanci prowadzili poszukiwania poziomu pierwszego za 7 zaginionymi, w 2 przypadkach poziomu II oraz w 9 przypadkach poziomu III. Na koniec 2020 r. zakończono 17 spraw zaginięć osób.

W 2019 r. policjanci KPP w Wągrowcu wykonali ogółem 7840 służb patrolowych i obchodowych. Średnio dziennie na terenie powiatu pełniło służbę 21,5 policjantów (bez funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego).

W omawianym okresie policjanci prewencji ujawnili 5218 wykroczeń które represjonowano: nakładając 2996 mandatów karnych, udzielając 1909 pouczeń, sporządzając 313 notatek stanowiących podstawę do wszczęcia postępowań o wykroczenia.

W 2020 r. na podległym terenie policjanci pionu prewencji dokonali zatrzymania 239 sprawców przestępstw na tzw. „gorącym uczynku” lub w bezpośrednim pościgu.

Policjanci służb prewencyjnych wylegitymowali łącznie 29 976 osób. Podejmowano czynności dotyczące 4194 zgłoszonych interwencji. W związku ze zgłoszonymi interwencjami oraz zawiadomieniami o przestępstwie dot. przemocy domowej oraz znęcania funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w 101 przypadkach wdrażali procedurę „Niebieskie Karty” dotyczącej przemocy w rodzinie. Ustalono, że sprawcami przemocy było 90 mężczyzn i 10 kobiet.

Po raz pierwszy w ujęciu prowadzonych czynności uwzględniono działania związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa. W 2020 r. w związku z panującą epidemią COVID-19 policjanci tutejszej jednostki reagowali na popełnianie wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych z epidemią. Łącznie funkcjonariusze tutejszej jednostki w 798 przypadkach nałożyli mandaty na sprawców tego typu wykroczeń. Przeprowadzono 97 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia związane nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych z COVID-19. Dokonano 270 sprawdzeń obiektów pod kątem zapisów zapisów określonych w aktach prawnych związanych z obostrzeniami, a ponadto w 25 przypadkach przeprowadzono tego typu sprawdzenia wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wągrowcu. Policjanci sprawdzali łącznie 13 131 osób objętych kwarantanną oraz izolacją domową.

W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w tut. jednostce w 2020 r. osadzono 491 osób, a z tej liczby zatrzymano: – do wytrzeźwienia 98 osób (w tym 4 kobiety), podejrzanych o popełnienie przestępstwa 304 osoby, na polecenie Sądu, Prokuratora 89 osób.

W 2020 roku na drogach powiatu wągrowieckiego doszło do 36 wypadków, w wyniku których śmierć poniosły 4 osoby, a 35 osób zostało rannych. W tym okresie zaistniały 453 kolizje drogowe.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w 2020 roku ujawnili 151 nietrzeźwych kierujących. Pojazdami mechanicznymi poruszało się 86 osób, a kolejne osoby to rowerzyści – 65 osób. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili 11 158 wykroczeń w ruchu drogowym i wobec sprawców tych wykroczeń nałożyli 7345 mandatów karnych oraz 273 wnioski o ukaranie. Zastosowali 2287 pouczeń. Ponadto zatrzymali 925 dowodów rejestracyjnych i 257 praw jazdy.

Jednym z czynników wpływającym na dyslokacje patroli w służbie jest funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 2020 na terenie powiatu wągrowieckiego naniesiono 572 informacje o zagrożeniach. Wszystkie informacje zostały zweryfikowane przez funkcjonariuszy podległych KPP w Wągrowcu. W 296 potwierdzono i wyeliminowano, 266 nie potwierdzono, a 8 przypadków okazało się żartem.

W 2020 r. ponownie, tak jak w latach poprzednich spotkaliśmy się ze strony władz samorządowych naszego powiatu ze zrozumieniem problemów z jakimi stykamy się przy realizacji naszych zadań ustawowych. Przejawiło się to w przekazaniu nam ponownie środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji”

1. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – dofinansowanie w kwocie 50000 zł do zakupu 1 radiowozu nieoznakowanego.

2.Urząd Miasta Wągrowca – Darowizna rzeczowa w kwocie 9 868,02 złotych tj.: • zakup urządzeń do badania alkoholu w wydychanym powietrzu Alcoblow – 2 szt; • zakup aparatów fotograficznych marki SONY wraz z kartami pamięci oraz statywami – 2 szt; • zakup programu komputerowego Plan 4.0 wykorzystywanego do oględzin miejsca zdarzeń – 1 szt.

3. Urząd Miasta i Gminy Gołańcz – Darowizna rzeczowa w kwocie 2497,97 złotych tj.: • zakup aparatu fotograficznego CANON – 1 szt; • lampy led dedykowanej do aparatu fotograficznego CANON – 1 szt. • Karty pamięci – 1 szt. • czytnik kart pamięci – 1 szt.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. KPP w Wągrowcu dysponowała 133 etatami policyjnymi z 3 wakatami. W ubiegłym roku ze stanu jednostki ubyło 7 policjantów, natomiast do służby przyjęto 9 osób. Na dzień 31.12.2020 r. KPP Wągrowiec dysponowała 133 etatami przy 1 wakacie.

Źródło: wagrowiec.policja.gov.pl

Autor postu

Udostępnij