Udostępnij

Loading

Urząd Miejski w Wągrowcu rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła. Wnioskodawcy – mieszkańcy miasta – mogą otrzymać 50% zwrotu kosztów poniesionych np. na wymianę starego pieca, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych. Celem udzielonej dotacji jest poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

Przyjęta w pilotażowym programie pula środków jest ograniczona, dlatego o przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność złożenia kompletnego wniosku.

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Wągrowcu podjęła decyzję o przeznaczeniu łącznie 100 tys. złotych na dotację dla mieszkańców, którzy m.in. chcą wymienić stary piec poprzez zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.

Zgodnie z przyjętym pod koniec kwietnia br. przez Radę Miejską w Wągrowcu Regulaminem udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu, właściciele bądź współwłaściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie Wągrowca mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci dotacji na likwidację starego nieefektywnego źródła ciepła (kopciucha). Dotacja przysługuje tylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne planowane do realizacji po dacie podpisania umowy.

Mieszkańcy mogą otrzymać dotację na likwidację starego źródła ciepła i zastąpienie go:

1) podłączeniem do sieci ciepłowniczej;

2) ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych);

3) kotłem gazowym kondensacyjnym, klasy efektywności energetycznej minimum A;

4) kotłem olejowym kondensacyjnym, klasy efektywności energetycznej minimum A;

5) pompą ciepła przeznaczoną na cele ogrzewania klasy efektywności energetycznej minimum A+;

6) kotłem na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia minimum wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100), co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation). Warunkiem montażu kotła na węgiel lub biomasę jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Koniecznym warunkiem przyznania dotacji jest trwała likwidacja istniejącego źródła ciepła.

Dotacja obejmuje:

 1.  koszty zakupu lub montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 2.  koszty koniecznych prac budowlanych (w tym wykończeniowych), pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania;
 3.  koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnymi kosztami prac wykończeniowych wynikających ze zmiany systemu ogrzewania;
 4.  koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 5. opłaty lub koszty przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.

Dotacja udzielona jest w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych do rozliczenia. Wysokość dotacji to 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 5000 zł brutto.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami wg określonego wzoru;

2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji;

3) realizacja zadania inwestycyjnego, które przyczyni się do poprawy i ochrony środowiska;

4) rozliczenie przyznanej dotacji.

Szczegółowy regulamin udzielania dotacji zawarty jest w uchwale dostępnej na stronie internetowej wągrowieckiego biuletynu informacji publicznej w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej” (rok 2020, nr 42).

Do pobrania:

***

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy mogą korzystać z innych źródeł i form wsparcia finansowego na realizację zadań związanych z likwidacją źródeł ciepła, termomodernizacją czy instalacją OZE.

CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz OZE, by efektywnie zarządzać energią.

Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu, docieplenia przegród budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wnioski należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, lub za pośrednictwem Urzędu Gminy. Wnioski dostępne są na portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Poznaniu (https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/) po założeniu konta i zalogowaniu. Wnioski o dofinansowanie można również składać poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana w czerwcu 2020 r.).

Od 15 maja br. obowiązują nowe zasady udzielania dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. Więcej informacji można znaleźć w załączonych materiałach i linkach poniżej:

 1. Program priorytetowy Czyste Powietrze
 2. Załącznik do programu
 3. Czyste powietrze – nowe zasady dofinansowania.
 4. www.czystepowietrze.gov.pl

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ulga podatkowa może łączyć się z dotacją z Programu Czyste Powietrze. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości 53 000 zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości, a dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego. 

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Odliczeniu podlegają wydatki, które:

 • są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;
 • zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;
 • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Źródło: https://www.wagrowiec.eu/

Autor postu

Udostępnij