Udostępnij

Loading

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu planuje przystąpić w roku 2024 do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Nadrzędnym  celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenie jej w życie społeczne. Głównym celem tego programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Celem rozpowszechnienia  usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Zakres usługi asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana.

Adresatami tego programu są:

  1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  3. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  5. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA! Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
  • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu zwraca się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby osobiście lub  telefonicznie pod numer tel.: 67 26 20 885 w  terminie do dnia 11 września 2023 r.

Zebrane i zweryfikowane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 oraz aplikowanie o środki finansowe na jej realizację.

Źródło: wagrowiec.eu

Autor postu

Udostępnij