Udostępnij

Loading

Powtarzające się w ostatnim czasie silne wichury sprawiają mieszkańcom naszego miasta wiele problemów, np. spowodowanych przerwami w dostawie energii elektrycznej, nierzadko też powodują szkody w ich majątku. W takim przypadku warto wiedzieć, jakie są zasady występowania o środki pomocowe do Wojewody Wielkopolskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku stwierdzenia zniszczeń budynku mieszkalnego lub gospodarczego, służącego celom bytowym rodziny lub osoby samotnie gospodarującej w pierwszej kolejności jest uruchamiana pomoc doraźna w wysokości maksymalnie do 6 tys. zł. Osoby, dotknięte trudną sytuacją związaną ze skutkami klęski żywiołowej są proszone o zgłaszanie się pod nr tel. 663 600 922, 67 – 262 18 03, 67-262-08-85 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu (ul. Dworcowa 2, I piętro, drzwi po lewej stronie) lub siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej 4c.

W drugiej kolejności uruchamiana jest pomoc na remont/odbudowę budynku mieszkalnego/gospodarczego. Pomoc w tym zakresie powinna być adekwatna do potrzeb poszkodowanej rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, pomoc powinna stanowić procent szkód w całości budynku odniesiony do kwoty pomocy określonej w Zasadach MSWiA z 21 czerwca 2021 r.

Oceny strat dokonuje się zgodnie z pkt. V. Szacowanie szkód (Zasady MSWiA z 21 czerwca 2021 r.). To do gmin oraz ośrodków pomocy społecznej należy obowiązek wstępnej weryfikacji pod kątem zasadności udzielenia pomocy, biorąc pod uwagę rozmiar zniszczeń i sytuację finansową rodziny.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych jest udzielana także w formie zasiłku celowego. Przysługuje on osobom i rodzinom, które w wyniku strat poniesionych wskutek klęski żywiołowej w prowadzonym przez siebie gospodarstwie domowym, znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie są w stanie zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Zasiłek celowy może zatem zostać przeznaczony na remont czy odbudowę takiego budynku gospodarczego, który służy realizacji niezbędnej potrzeby bytowej poszkodowanej rodziny czy osoby samotnie gospodarującej, czyli takiej, bez zaspokojenia której osoba nie może egzystować.

Oceny zasadności przyznania zasiłku celowego dokonuje się po przeprowadzeniu przez pracowników ośrodka pomocy społecznej rodzinnego wywiadu środowiskowego, w wyniku którego ustalany jest w szczególności zakres szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym oraz zakres niezbędnej pomocy. Celem wywiadu jest bowiem ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy oraz jego potrzeb. Zasiłki nie stanową odszkodowania za utracone mienie. W konsekwencji nie jest również zasadne wnioskowanie o uruchomienie środków w kwotach identycznych z oszacowanymi stratami.

Pożyteczne linki:

https://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-dla-poszkodowanych-w-kleskach-zywiolowych

https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych

Autor postu

Udostępnij